Avís Legal

Identitat del responsable: Cia La Danesa
Nom del domini: cialadanesa.com
Nom comercial: CIA LA DANESA
NIF/CIF: —–
Adreça: Cia La Danesa
Correu electrònic: cialadanesa@gmail.com


Cia La Danesa assumeix el compromís de processar la informació dels seus usuaris i clients amb plenes garanties i complir amb els requisits nacionals i europeus que regulen la recopilació i ús de les dades personals dels seus usuaris.

Aquesta web, per tant, compleix rigorosament amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI). Compleix, també, amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Garantia de Drets Digitals (LOPDGDD).

Accés a la pàgina web

Els usuaris poden accedir de forma gratuïta i lliure a la pàgina web. En el cas de productes o serveis que requereixin cert pagament, la Cia La Danesa informarà de les condicions particulars corresponents als usuaris.

En general, l’accés a la informació i les utilitats d’aquesta pàgina web no exigeix registre previ d’usuari. No obstant això, els usuaris podran sol·licitar, emplenant els formularis corresponents, la recepció d’informació i publicitat sobre la Cia La Danesa (newsletter, per exemple). Els usuaris garanteixen que tota la informació i les dades de caràcter personal facilitades en els formularis seran propis i certs. Els usuaris seran els únics responsables de les manifestacions falses o inexactes que realitzin, i dels perjudicis que l’ús d’aquesta informació pugui ocasionar a la Cia La Danesa o a tercers. D’igual manera, els usuaris es comprometen a notificar a la Cia La Danesa qualsevol canvi que pugui produir-se, en relació amb la informació i les dades personals comunicats.

La Cia La Danesa es reserva el dret a interrompre l’accés a la seva pàgina web, en qualsevol moment i sense previ avís, sigui per motius de seguretat, control, manteniment, errors de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa. Aquesta interrupció podrà tenir caràcter temporal o definitiu, en aquest cas es comunicarà aquesta circumstància als usuaris. Per tant, la Cia La Danesa no garanteix la fiabilitat, la disponibilitat ni la continuïtat de la seva pàgina web, en el cas de presentar-se les causes anteriorment citades, per tant, a cap moment es podran exigir responsabilitats a la Cia La Danesa en aquest sentit.

Ús de la pàgina web

La utilització de la pàgina web de la Cia La Danesa per qualsevol persona li atribueix la condició d’usuari, qui accepta que aquest ús és sota la seva exclusiva responsabilitat.

Els usuaris es comprometen a utilitzar la informació, activitats, productes o serveis que la Cia La Danesa posa a la seva disposició en aquesta pàgina web conforme a les presents condicions generals i a la legalitat vigent, i, en qualsevol cas, es compromet a no utilitzar-los per a activitats contràries a les lleis, a la moral o a l’ordre públic.

Els Continguts de la pàgina web són posats a la disposició dels usuaris per la Cia La Danesa com a informació pròpia o, si escau, de tercers. D’aquesta manera, la Cia La Danesa posarà els mitjans raonables a la seva disposició perquè els Continguts inclosos a la seva pàgina web siguin exactes i estiguin actualitzats.

Pel que fa als menors d’edat que desitgin fer ús d’aquesta pàgina web hauran de tenir el permís del seus pares o tutors, que en qualsevol cas seran els responsables dels seus actes. No obstant això, la Cia La Danesa garanteix la protecció del menor pel que fa als Continguts dirigits especialment al públic familiar.

Modificacions

La Cia La Danesa es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en el seu portal així com en les seves condicions d’ús, podent canviar, suprimir o afegir tant els Continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en la que aquests apareixin presentats o localitzats en el seu portal.

Informació sobre els vincles “links”

Les pàgines web de la Cia La Danesa poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de tercers. La Cia La Danesa no assumeix cap responsabilitat pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers.

Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial del contingut de la web de la Fundació Privada Escola Decrloy ha de comptar amb el consentiment exprés de Cia La Danesa.

Les persones o entitats que pretenguin realitzar o realitzin un hipervincle des d’una pàgina web d’un altre portal d’Internet al web https://cialadanesa.com/ s’hauran de sotmetre a les condicions següents:

  • No es permet la reproducció total o parcial de cap dels serveis ni continguts del lloc web sense la prèvia autorització expressa de la Fundació Privada Escola Decrloy.
  • No s’establiran deep-links ni enllaços IMG o d’imatge, ni frames amb la web de https://cialadanesa.com/ sense la prèvia autorització expressa del titular.
  • No es farà cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre la web https://cialadanesa.com/ ni sobre els serveis o continguts de la mateixa. Excepte aquells signes que formin part de l’hipervincle, la pàgina web on s’estableixi no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d’establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents a la Fundació Privada Escola Decrloy, excepte autorització expressa d’aquesta.
  • L’establiment de l’hipervincle no implicarà l’existència de cap relació comercial entre la Cia La Danesa i el titular de la pàgina web o del portal des del qual es realitzi, ni el coneixement i l’acceptació de la Cia La Danesa dels serveis i continguts oferts en aquesta pàgina web o portal.
  • La Cia La Danesa no serà responsable dels continguts o serveis posats a disposició del públic a la pàgina web o portal des del qual es realitzi l’hipervincle, ni de les informacions i manifestacions incloses en aquests.

En compliment del que es disposa en l’art. 11 i 16 de la LSSICE, Cia La Danesa es posa a la disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de forma activa en la retirada o, quan sigui necessari, el bloqueig de tots aquells Continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que pot existir algun Contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega el notifiqui de forma immediata a l’administrador de la web.

Renúncia i limitació de la responsabilitat

Els usuaris respondran dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que la Cia La Danesa o tercers puguin patir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les disposicions estipulades en aquest Avís Legal o si escau, en les condicions de venda, política de privacitat, política de cookies, i la resta de condicions legals que siguin d’aplicació.

La Cia La Danesa no es responsabilitza dels danys i perjudicis produïts en els equips informàtics dels usuaris o de tercers derivats de l’accés a aquesta pàgina web, perquè aquest accés no suposa en cap cas l’obligació de Cia La Danesa de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic nociu.

La Cia La Danesa no es responsabilitza dels Continguts i serveis dels enllaços, pàgines o sistemes de tercers connectats a aquesta pàgina web, i, per tant, no es responsabilitza dels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització, indisponibilitat, error o inutilitat dels mateixos.

Informació relativa a la Propietat Intel·lectual i Industrial

Tots els Continguts d’aquesta pàgina web, entenent com a tal, a títol merament enunciatiu els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, signes distintius o logotips, marques, noms comercials, tecnologia, programari, enllaços i altres Continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font (referits de forma abreujada com els Continguts), són propietat intel·lectual de la Cia La Danesa o, si escau, de tercers, excepte especificació en cas contrari.

Els usuaris hauran de respectar en tot moment tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre aquesta pàgina web, de titularitat de la Cia La Danesa o de tercers.

Queda expressament prohibida la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció, reutilització, retransmissió o utilització de qualsevol naturalesa, por qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol dels Continguts, excepte en els casos que estigui legalment permès, és a dir, autoritzat pel titular dels corresponents drets. Per a la utilització autoritzada dels Continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats exclusivament informatives o pedagògiques, els usuaris poden dirigir-se a cialadanesa@gmail.com . No obstant això, els usuaris podran visualitzar i obtenir una còpia privada temporal dels Continguts per al seu exclusiu ús personal i privat en els seus sistemes informàtics, sempre que no sigui amb la finalitat de desenvolupar activitats de caràcter comercial o professional o amb finalitats de distribució, modificació, alteració o descompilació.

Protecció de dades personals

Les dades de caràcter personal rebudes dels usuaris seran tractades de manera confidencial, complint adequadament i a tot moment les disposicions contingudes en el RGPD, en la LOPDGDD i en qualssevol altres normes vigents o que en el futur puguin promulgar-se sobre la matèria.

La Cia La Danesa es compromet a tractar les dades de caràcter personal conforme a les finalitats per les que els usuaris hagin proporcionat les seves dades, a no aplicar-les ni utilitzar-les amb finalitats diferents i a no comunicar-les, ni tan sols per a la seva conservació, a altres persones, excepte amb el consentiment previ i exprés de l’interessat en qüestió. Així mateix, la Cia La Danesa es compromet a adoptar i aplicar les mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir un nivell de seguretat que eviti la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estiguin exposats, conforme el que preveu l’article 32 del RGPD.

Per a més informació, accediu a la nostra Política de Privacitat.

Cookies

La Cia La Danesa disposa d’una Política de Cookies que es pot consultar al següent en enllaç.

Durada

Els presents termes i condicions continguts en l’Avís Legal estaran vigents fins que siguin modificats i es publiquin els nous.

Defensa dels drets

La Cia La Danesa perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda de la seva web exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

Legislació aplicable i jurisdicció

El present Avís Legal queda subjecte a la vigent legislació espanyola. Per a la resolució de qualsevol conflicte o litigi que pogués derivar-se de l’accés a aquesta pàgina web, els usuaris i la Cia La Danesa es comprometen a sotmetre als jutjats que resultin competents.